Zum Hauptmenü Zum Inhalt

Algemene voorwaarden - Lingua-World GmbH

1. Toepasselijkheid
Alle leveringen, diensten, offertes en contracten van Lingua-World worden uitsluitend afgesloten en/of uitgevoerd op basis van deze algemene voorwaarden. Ze gelden ook indien de algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever andere afspraken dan de onze bevatten. Andere contractvoorwaarden kunnen uitsluitend worden toegepast als ze uitdrukkelijk in een schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Lingua-World GmbH worden in de regel schriftelijk gesloten. Bij een mondeling tot stand gekomen overeenkomst geldt dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Lingua-World GmbH ontvangt en ze met het afsluiten van de overeenkomst aanvaardt.

3. Uitvoering van de overeenkomst
De bestellingen worden door hooggekwalificeerde en technisch bedreven medewerkers met praktijkervaring uitgevoerd. Alle vertaalopdrachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Bij tolkdiensten geldt voor de medewerkers van Lingua-World GmbH zwijgplicht. Bij leveringen van vertalingen in een niet-Latijns schrift per e-mail, diskette of cd-rom is Lingua-World GmbH niet verplicht de software mee te leveren die nodig is om de documenten te openen.

4. Samenwerkings- en informatieplicht van de opdrachtgever
In verband met de samenwerkingsplicht van de opdrachtgever is de norm DIN 2345 van toepassing.

Bij vertaalopdrachten moet de opdrachtgever aangeven voor welk doel de doeltekst zal worden gebruikt. De brontekst die de opdrachtgever verstrekt, moet volgens de regels van de brontaal zijn opgesteld. Bij gecompliceerde, gespecialiseerde teksten is de opdrachtgever verplicht om informatie ter opheldering van de terminologie te verstrekken. Zonder terminologische opheldering wordt de tekst in de algemeen gangbare vaktaal vertaald. De opdrachtgever moet Lingua-World GmbH tijdig op de hoogte brengen van specifieke uitvoeringsvormen van de vertaling. Indien de vertaling moet worden afgedrukt, moet de opdrachtgever Lingua-World GmbH een drukproef bezorgen alvorens de tekst wordt gepubliceerd.

De opdrachtgever moet Lingua-World GmbH de informatie en documenten die voor het vertalen noodzakelijk zijn, ongevraagd en tijdig bezorgen. Bij complexe en gespecialiseerde tolkaanvragen moet de opdrachtgever tijdig het vereiste informatiemateriaal ter beschikking van de tolk stellen. Bij iedere vorm van elektronische overdracht van de vertaalde teksten moet de opdrachtgever de correctheid en volledigheid van de overdracht onmiddellijk controleren en fouten onmiddellijk melden. Fouten en gebreken die uit niet-nakoming van de samenwerkingsplicht van de opdrachtgever voortkomen, vallen niet ten laste van Lingua-World GmbH. Indien de medewerking van de opdrachtgever niet zoals afgesproken verloopt, is Lingua-World GmbH gerechtigd van de afgesproken leveringstermijn af te wijken.

5. Vrijwaring
Indien een opdracht gebrekkig werd uitgevoerd, heeft de opdrachtgever het recht om te eisen dat de imperfecties en fouten worden verbeterd.

Lingua-World GmbH behoudt zich het recht voor om correcties in de vorm van een gratis vervangende levering of verbetering uit te voeren. De opdrachtgever moet de gebreken onmiddellijk en schriftelijk melden en daarbij de aard en de positie van de fouten duidelijk aangeven. Indien de rechtzetting en correctie van de gebreken mislukt, geldt verder de wettelijke vrijwaringsregeling.

6. Aansprakelijkheid
Bij grove nalatigheid en opzet is Lingua-World aansprakelijk voor aantoonbare schade die voor de opdrachtgever is ontstaan door een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid is beperkt tot € 153 000, het maximale bedrag van de wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering die door Lingua-World GmbH is afgesloten. Bij lichte nalatigheid door medewerkers, vertalers of tolken van Lingua-World en bij plaatsvervangers is de aansprakelijkheid tot het dubbele van de waarde van de rekening tot maximaal € 30 000 beperkt. Lingua-World GmbH is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door incidenten of storingen die buiten de eigenlijke activiteit van het vertaalbureau Lingua-World GmbH vallen. Dat geldt in het bijzonder voor problemen en fouten met het netwerk en de server. Lingua-World GmbH is niet aansprakelijk voor schade door virussen tijdens de elektronische datatransmissie voor zover ze niet te onderscheiden waren of door lichte nalatigheid niet herkend werden bij Lingua-World GmbH.

7. Honorarium en betaling
Het honorarium wordt bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen. Tolkdiensten worden in principe per uur berekend. De prijs voor vertalingen wordt op basis van het aantal regels of woorden berekend. De prijs per regel of woord wordt bepaald door de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst, de urgentie, de organisatorische complexiteit enz. Een regel bevat 50 bruto aanslagen.

Een andere vorm van betaling behoeft een schriftelijke overeenkomst. De uitgaven die in het kader van het project worden gemaakt en vooraf met de opdrachtgever worden afgesproken, worden naast het honorarium in rekening gebracht. Het honorarium moet veertien dagen na leveringsdatum of na het uitvoeren van de dienst worden betaald. Indien de opdrachtgever de vergoeding niet ten laatste tien dagen na ingang van de rekening heeft betaald, wordt de opdrachtgever in gebreke gesteld. In het geval van achterstallige rekeningen worden naast de andere moratoire kosten aanmaningskosten van € 5,50 per aanmaning in rekening gebracht.

8. Annulering
Indien een vertaalopdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van de reeds gemaakte kosten en van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Indien een tolkopdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van 30% van het overeengekomen honorarium. Wordt de tolkopdracht vier tot zeven dagen voor de afspraak geannuleerd, moet 60% van het overeengekomen honorarium worden betaald. Wordt de tolkopdracht tot drie tagen voor de afspraak geannuleerd, moet het volledige honorarium worden betaald. De opdrachtgever kan zich het recht voorbehouden te bewijzen dat geen schade of schade van geringe omvang is geleden.

9. Eigendomsvoorbehoud
Totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen voor de prestatie heeft voldaan, blijft de vertaling eigendom van Lingua-World GmbH. Tot die tijd komt het gebruiksrecht niet toe aan de opdrachtgever. Lingua-World GmbH behoudt de auteursrechten.

10. Verzending/levering
Verzending en elektronische levering geschieden steeds voor risico van de opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Duits recht van toepassing. Nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12. Bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden is uitsluitend de rechtbank in Keulen, Duitsland bevoegd.

open menu affaire +49 221 941030